โครงการ CSR Give

ปี 2557 โรงเรียนบ้านท่อน ต.บ้านท่อน อ.ภูเรือ จ.เลย


"อุดหนุนสินค้าไทย เงินทองไม่รั่วไหล กระตุ้นระบบเศรษฐกิจไทย"