Certificate

 

มอก.3000 คืออะไร?

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้ออกกฎหมายกำหนดให้ผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นสนามสาธารณะ ทั้งชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ผู้เล่น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2565 เป็นต้นมา ซึ่งผู้ประกอบการผู้ผลิตและผู้นำเข้า จะต้องผลิตและนำเข้าเครื่องเล่นสนามที่ได้มาตรฐานเท่านั้น โดยเฉพาะโครงสร้างและปริมาณโลหะหนักที่เป็นส่วนประกอบจะต้องไม่เกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจะมีความสำคัญต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค

 

จำเป็นไหมต้องเลือกซื้อเครื่องเล่นจากผู้ผลิตที่ได้รับ มอก.3000?

มอก.คือเครื่องหมายที่แสดงถึงมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพ และป้องกันการขายสินค้าไม่ได้คุณภาพ ลูกค้าจำเป็นต้องดูว่าผู้ผลิตใดมีเครื่องหมายมอก.เพื่อการันตีว่าสินค้าได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้และความปลอดภัยสำหรับเด็ก

 

มอก.3000 เครื่องเล่นสาธารณะแบ่งออกเป็นกี่หมวดและกี่ประเภท?

มอก.3000 เครื่องเล่นสาธารณะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1.ชิงช้า
1.1 แบ่งตามลักษณะการแกว่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) ประเภทแกว่งหน้า-หลัง
2) ประเภทหมุนรอบ
1.2 แบ่งตามชนิดของวัสดุที่ใช้สําหรับทําโครงสร้างรับน้ำหนักออกเป็น 3 ชนิด คือ
1) ชนิดทําจากโลหะ
2) ชนิดทําจากพลาสติก
3) และชนิดทําจากไม้
2.กระดานลื่น
3.1 แบ่งตามลักษณะของรางเป็น 3 ประเภท คือ
1) กระดานลื่นรางเปิด
2) กระดานลื่นรางปิด เช่น ท่อหรืออุโมงค์
3) กระดานลื่นรางผสม
3.2 แบ่งตามลักษณะของช่วงอายุของผู้เล่นเป็น 2 แบบ คือ
1) สําหรับช่วงอายุ 2 ปีถึง 5 ปี
2) สําหรับช่วงอายุ 5 ปีขึ้นไป ถึง 12 ปี
3.ม้าหมุน
2.1 การเคลื่อนที่แบบหมุนรอบแกนในแนวระนาบ มีทั้งหมด 5 แบบ คือ
1) ม้าหมุนแบบ A หมายถึง ม้าหมุนแบบเก้าอี้หมุน
2) ม้าหมุนแบบ B หมายถึง ม้าหมุนแบบดั้งเดิม
3) ม้าหมุนแบบ C หมายถึง ม้าหมุนแบบโหนหมุน
4) ม้าหมุนแบบ D หมายถึง ม้าหมุนแบบเคลื่อนด้วยล้อ
5) ม้าหมุนแบบ E หมายถึง ม้าหมุนแบบจานหมุนขนาดใหญ่
4.อุปกรณ์โยก
4.1 อุปกรณ์โยกที่สามารถเคลื่อนไหวในแนวดิ่งเท่านั้น 4.2 อุปกรณ์โยกที่มีส่วนรองรับจุดเดียว
A) กำหนดการเคลื่อนไหวไว้ล่วงหน้า
B) สการเคลื่อนไหวแบบหลายทิศทาง
4.3 อุปกรณ์โยกที่มีส่วนรองรับหลายจุด
A) กำหนดการเคลื่อนไหวไว้ล่วงหน้า
B) การเคลื่อนไหวแบบหลายทิศทาง
4.4 อุปกรณ์ที่กำหนดการเคลื่อนไหวหลักในแนวราบ
4.5 อุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนไหวทั้งแนวดิ่งและแนวราบ
4.6 อุปกรณ์ที่มีแกนโยกเหนือศีรษะเพียงจุดเดียว
 

ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 คืออะไร?

เรามาทำความรู้จักกันก่อน สำหรับมาตรฐาน ISO 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่เริ่มต้นสำหรับการจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานมีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 คือระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ที่เป็นมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีข้อกำหนดกฏหมาย/กฏระเบียบ เป็นระบบที่ใช้สำหรับการบริหารกระบวนการให้ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

 
 
 
 

Rambokids ได้รับมาตรฐานอะไรแล้วบ้าง ?

มอก.3000
1.ชิงช้า
ประเภท ชิงช้าแกว่งหน้า-หลัง ชนิดทำจากโลหะ
ประเภท ชิงช้าหมุนรอบ ชนิดทำจากโลหะ
2.กระดานลื่น
ประเภท กระดานลื่นรางเปิด สำหรับช่วงอายุ 2-5 ปี
ประเภท กระดานลื่นรางเปิด สำหรับช่วงอายุ 5-12 ปี
ประเภท กระดานลื่นรางปิด สำหรับช่วงอายุ 2-5 ปี
ประเภท กระดานลื่นรางปิด สำหรับช่วงอายุ 5-12 ปี
ประเภท กระดานลื่นรางผสม สำหรับช่วงอายุ 2-5 ปี
ประเ4ท กระดานลื่นรางผสม สำหรับช่วงอายุ 5-12 ปี
กระดานลื่นนำเข้า
ประเภท กระดานลื่นรางเปิด แบบสำหรับช่วงอายุ 2-5 ปี
3.ม้าหมุน
แบบ A (ม้าหมุนแบบเก้าอี้หมุน)
แบบ B (ม้าหมุนแบบดั้งเดิม)
แบบ D (ม้าหมูนแบบเคลื่อนด้วยล้อ)
4.อุปกรณ์โยก
ประเภท 1 อุปกรณ์โยกที่สามารถเคลื่อนไหวในแนวดิ่งเท่านั้น
ประเกท 2 อุปกรณ์โยกที่มีส่วนรองรับจุดเดียว แบบ A (กำหนดการเคลื่อนไหวไว้ล่วงหน้า)
ประเภท 3 อุปกรณ์โยกที่มีส่วนของรับหลายจุด แบบ A (กำหนดการเคลื่อนไหวไว้ล่วงหน้า)
ประเภท 4 อุปกรณ์ที่กำหนดการเคลื่อนไหวหลักในแนวราบ
อุปกรณ์โยกนำเข้า
ประเกท 2 อุปกรณ์โยกที่มีส่วนรองรับจุดเดียว แบบ A (กำหนดการเคลื่อนไหวไว้ล่วงหน้า)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอก.685
1.ประเภทพลาสติก สิ่งทอ และ กระดาษ แบบ ของเล่นขี่และของเล่นอยู่กับที่ที่มีที่นั่ง และของเล่นปิดรอบและครอบศีรษะ
2.ประเภทพลาสติก แบบ ของเล่นขี่และของเล่นอยู่กับที่ที่มีที่นั่งและของเล่นปิดรอบ และครอบศีรษะ
3.ประเภทพลาสติก แบบ ของเล่นปิดรอบ และครอบศีรษะ
4.ประเภทพลาสติก และ กระดาษ แบบของเล่นขี่ และของเล่นอยู่กับที่ที่มีที่นั่ง
 
 
 
 
 
 

ISO9001:2015
มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System : QMS) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นระบบที่ใช้สำหรับ บริหารกระบวนการให้ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า